Đào tạo chuyên gia đọc lệnh và Chiến lược marketing từ Mr. Sato