Đăng ký X10 System

Điền thông tin bên dưới, điền xong bấm nút Register, Nếu bạn đã có tài khoản X10 System thì bấm Login:

  • Username: Điền Biệt danh ID Wefinex của bạn vào (Bắt buộc)
  • Email: Điền địa chỉ email hay dùng
  • First Name: Điền Tên
  • Last Name: Điền Họ và Đệm
  • Password: Tạo mật khẩu của bạn, ít nhất 6 ký tự