Tại sao bạn cần phải có hệ thống?

@

Not recently active